HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - มีข้อความเสียงในสายแฟกซ์

background image

มีข้อความเสียงในสายแฟกซ์

เพิ่มบร ิการเสียงกร ิ่งเฉพาะในสายโทรศัพท ์ของคุณ แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า

เส ียงกร ิ่งเฉพาะ

ในเคร ื่องพิมพ ์ให้ตรงกับรูปแบบ

เส ียงกร ิ่งที่ได้รับจากบร ิษัทผู้ให้บร ิการโทรศัพท ์ ติดต่อบร ิษัทผู้ให้บร ิการโทรศัพท ์ของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

a

. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

b

. เปิดเมนู

การตั้งค่าแฟกซ ์

c

.

เปิดเมนู

การตั้งค่าพื้นฐาน

d

. เปิดเมนู

เส ียงกร ิ่งเฉพาะ

e

. เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้อง

ซื้อสายสําหรับส่งแฟกซ ์โดยเฉพาะ

ตั้งค่าตัวเลือก

โหมดรับสาย

เป็น

ด้วยตนเอง

a

. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

b

. เปิดเมนู

การตั้งค่าแฟกซ ์

120

บท 6 แฟกซ ์

THWW

background image

c

.

เปิดเมนู

การตั้งค่าพื้นฐาน

d

. เปิดเมนู

โหมดรับสาย

e

. เลือกการตั้งค่า

ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:

คุณต้องอยู่เพื่อรับแฟกซ ์ด้วยตนเอง