HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - แผงควบคุมแสดงข้อความ "กำลังจัดเก็บหน้า 1" และไม่มีความคืบหน้าอื่นใดนอกเหนือข้อความนั้น

background image

แผงควบคุมแสดงข้อความ "กําลังจัดเก็บหน้า 1" และไม่มีความคืบหน้าอื่นใดนอกเหนือข้อความนั้น

ลบแฟกซ ์ที่จัดเก็บไว้ออกจากหน่วยความจํา

a

. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

b

. เปิดเมนู

บร ิการ

c

.

เปิดเมนู

บันทึกบร ิการแฟกซ ์

d

. เลือกรายการ

ล้างโทรสารที่บันทึกไว้