HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - ไม่สามารถใช้การโทรกลุ่ม

background image

ไม่สามารถใช้การโทรกลุ่ม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขแฟกซ ์ถูกต้อง

หากต้องหมุนเลขหมายนําหน้าการโทรในการโทรออก ให้เปิดตัวเลือก

เลขหมายนําหน้าการโทร

หร ือเพิ่มเลขหมายนําหน้าการ

โทรลงในหมายเลขโทรด่วน

a

. แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

b

. เปิดเมนู

การตั้งค่าแฟกซ ์

c

.

เปิดเมนู

การตั้งค่าพื้นฐาน

THWW

การแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ 117

background image

d

. เปิดเมนู

เลขหมายนําหน้าการโทร

e

. เลือกการตั้งค่า

เปิด

ตั้งค่ารายการทั้งหมดในกลุ่มด้วยรายการโทรด่วน

a

. เปิดรายการโทรด่วนที่ว่างอยู่

b

. ป้อนหมายเลขแฟกซ ์สําหรับการโทรด่วน

c

.

กดปุ่ม

OK

เพื่อบันทึกการโทรด่วน