HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - การพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับสองด้านโดยอัตโนมัติ

background image

การพิมพ์แฟกซ์ที่ ได้รับสองด้านโดยอัตโนมัติ

ใช้แผงควบคุมของเคร ื่องพิมพ ์ในการกําหนดค่าเคร ื่องพิมพ ์ให้พิมพ ์แฟกซ ์ที่ได้รับแบบสองด้าน

1

.

แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

2

.

แตะปุ่ม

การตั้งค่าแฟกซ ์

3

.

แตะปุ่ม

การตั้งค่าขั้นสูง

4

.

แตะปุ่ม

พิมพ ์สองด้าน

5

.

แตะปุ่ม

เปิด