HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - ส่งแฟกซ์โดยโทรจากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับสายแฟกซ์

background image

ส่งแฟกซ ์โดยโทรจากโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับสายแฟกซ์

ในบางโอกาส คุณอาจต้องการหมุนหมายเลขแฟกซ ์จากโทรศัพท ์ที่ใช้สายเชื่อมต่อเดียวกันกับเคร ื่องพิมพ ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณ

ทําการส่งแฟกซ ์ไปยังผู้ที่ไม่ ใช้โหมดรับแฟกซ ์อัตโนมัติ คุณสามารถโทรสายสนทนาก่อนส่งแฟกซ ์เพื่อบอกให้ผู้รับทราบว่าคุณกําลัง

จะส่งแฟกซ ์ไป ให้ ได้

หมายเหตุ:

โทรศัพท ์จะต้องเชื่อมต่อกับพอร ์ต "โทรศัพท ์" ของเคร ื่องพิมพ ์

1

.

ใส่เอกสารลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

2

.

แตะปุ่ม

แฟกซ ์

ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

3

.

ยกหูโทรศัพท ์ที่ต่อพ่วงกับเคร ื่องพิมพ ์ กดหมายเลขแฟกซ ์ที่แผงปุ่มโทรศัพท ์

4

.

เมื่อผู้รับรับสาย แจ้งให้ผู้รับเปิดสัญญาณแฟกซ ์ให้คุณ

5

.

เมื่อได้ยินสัญญาณแฟกซ ์ ให้กด

เร ิ่มส่งโทรสาร

ปุ่มบนแผงควบคุม แล้วรอจนกว่าข้อความ กําลังเชื่อมต่อ ปรากฏบนแผง

ควบคุม แล้วจึงค่อยวางหูโทรศัพท ์