HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - การใช้การลดขนาดแฟกซ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

background image

การใช้การลดขนาดแฟกซ ์ที่ ได้รับโดยอัตโนมัติ

หากคุณเปิดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร ื่องจะลดขนาดของแฟกซ ์สูงสุด 75% เพื่อปรับข้อมูลให้พอดีกับขนาดกระดาษเร ิ่มต้น

(

ตัวอย่างเช่น เคร ื่องจะลดขนาดแฟกซ ์ลงจาก Legal เป็น Letter)

หากคุณปิดตัวเลือกพอดีกับกระดาษ เคร ื่องจะพิมพ ์แฟกซ ์ขนาดเต็มลงในกระดาษหลายหน้า ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสําหรับการ

ลดขนาดแฟกซ ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติคือ

เปิด

หากคุณใช้งานตัวเลือก

ประทับข้อมูลบนแฟกซ ์

คุณอาจต้องเปิดใช้งานการย่อขนาดอัตโนมัติด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อลดขนาดแฟกซ ์ที่

ได้รับลงเล็กน้อย และป้องกันไม่ ให้ข้อมูลที่จะประทับบนแฟกซ ์ดันข้อความบนแฟกซ ์ให้เกินไปเป็นสองหน้า

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าขนาดกระดาษเร ิ่มต้นตรงกับขนาดของกระดาษในถาด

1

.

แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

2

.

แตะเมนู

การตั้งค่าแฟกซ ์

3

.

แตะเมนู

การตั้งค่าขั้นสูง

4

.

แตะปุ่ม

พอดีกับกระดาษ

และแตะปุ่ม

เปิด