HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - ตั้งค่าคุณสมบัติรับส่วนตัว

background image

ตั้งค่าคุณสมบัติรับส่วนตัว

เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติรับส่วนตัว แฟกซ ์ที่ได้รับจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจํา ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อพิมพ ์แฟกซ ์ที่บันทึกไว้

1

.

แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

2

.

แตะเมนู

การตั้งค่าแฟกซ ์

3

.

แตะเมนู

การตั้งค่าขั้นสูง

4

.

เลื่อนและแตะปุ่ม

รับส่วนตัว

และแตะปุ่ม

เปิด

5

.

หากคุณยังไม่ตั้งรหัสผ่านระบบ เคร ื่องพิมพ ์จะแจ้งให้คุณสร้างรหัสผ่าน

หมายเหตุ:

รหัสผ่านระบบจะคํานึงถึงตัวพิมพ ์ใหญ่-เล็ก

a

. แตะปุ่ม

OK

แล้วใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนรหัสผ่านระบบ

b

. แตะปุ่ม

OK

ยืนยันรหัสผ่านโดยป้อนรหัสผ่านสองครั้ง แล้วแตะปุ่ม

OK

เพื่อบันทึกรหัสผ่าน