HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - การสร้างและแก้ไขรายการโทรด่วน

background image

การสร้างและแก้ ไขรายการโทรด่วน

1

.

แตะปุ่ม

แฟกซ ์

ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

2

.

แตะปุ่ม

เมนูแฟกซ ์

3

.

แตะปุ่ม

Phone Book Setup

4

.

แตะปุ่ม

การตั้งค่าบุคคล

5

.

แตะหมายเลขที่ยังไม่ ได้กําหนดจากรายการ

THWW

ใช้สมุดโทรศัพท ์ 79

background image

6

.

ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนชื่อสําหรับรายการ และแตะปุ่ม

OK

7

.

ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขแฟกซ ์สําหรับรายการ และแตะปุ่ม

OK