HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - ใช้อักขระพิเศษในหัวแฟกซ์

background image

ใช้อักขระพิเศษในหัวแฟกซ์

เมื่อใช้แผงควบคุมเพื่อป้อนชื่อลงในข้อมูลส่วนหัว หร ือป้อนชื่อของปุ่มแบบกดปุ่มเดียว หมายเลขการโทรแบบเร ็ว หร ือหมายเลขส่ง

แฟกซ ์กลุ่ม ให้แตะปุ่ม

123

เพื่อเปิดแผงปุ่มกดที่มีอักขระพิเศษ

THWW

กําหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ ์ 77