HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 打印水印 (Mac OS X)

background image

打印水印 (Mac OS X)

1.

在文件菜单上,单击打印选项。

2.

在打印机菜单中,选择本产品。

3.

打开水印菜单。

4.

单击水印复选框。

5.

在该复选框下方,使用下拉列表设置各种水印元素。

6.

单击打印按钮。

ZHCN

附加打印任务 (Mac OS X) 45